Trio

Nikolaj Hess - Trio

Gateway 2013

Musicians

Piano Nikolaj Hess
Bass Tony Scherr
Drums Kenny Wollesen